• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Yol Talebesinin Mana Çalışma Tablosu

“Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur”-Yuh.15:12-13

 “Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Yaratan’dan işittiklerimi size bildirdim”-Yuh.15:14-15

“Siz seçilmiş soy, Kral’ın kahinleri, kutsal ulus, Yaratan’ın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Yaratan’ın erdemlerini duyurmak için çağrıldınız
“Biz Yaratan’ın emektaşlarıyız. Sizler de Yaratan’ın tarlası, Yaratan’ın binasısınız?”-1.Kor.3:9-10
               
Yol Talebesinin Mana Çalışma Tablosu

Plan yapma-İçselliğin de belli bir plan dahilinde gelişmeye ihtiyacı vardır. Efendimiz Mesih İsa “çarmıhını (kendini inkar etme sorumluluğunu) yüklenip ardımdan gelmeyen, talebem olamaz” demektedir. Ve bu sözlerine “aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı, yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi?” diye eklemektedir. Yani manevi yaşam hakiki bir yol talebesi için önce içte kararlı bir plana ihtiyaç duymaktadır.

1.Derin Kazma-Derin kazma aslında kişinin öncelikle kendini bilmesi için bütün kendini çevreleyen ilizyonlardan, kabuklardan daha kendisine doğru inme gayretidir. Çünkü eğer sadece giydirilmiş olana bir giydirme söz konusu olursa hiçbir zaman inanılan edinilen olacak değildir. Edinme olmayınca da “bol yaşamı” yaşama indirgeme söz konusu olacak değildir. Bu nedenle Efendimiz Mesih İsa şöyle demektedir; “Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi, evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da, onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır.”-Lk.6:47-48

2.Temeli Bulma-Derin kazmanın esas sebebi esas temeli oluşturacak zemini bulmaktır. Bu zeminin kaya olması oldukça önemlidir. Çünkü yazılarda hakiki yol talebesinin Mesihi seviyede sağlam olmasına işaret kendi içselliğini nasıl inşa ettiği ile bağlantılıdır. Bu nedenle Efendimiz Mesih İsa “kaya üzerine inşa edilen ev” benzetmesini kullanmıştır. Manevi evini Mesih üzerine inşa saran Işık Ruh’ta inşa eden kişi için “Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da, onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır”-Lk.6:47-48 demektedir. Burada aynı zamanda o kaya, o temel bizim esas öz varlığımız, yani doğum anından itibaren başkalarının şekillendirip durduğu o sonradan şekillendirilmiş kimliğimizin esas altında yatan esas kimliğimizdir. İşte yeniden doğuş, yeniden Mesih’le surete hareket o noktadan başlamaktadır. Bu nedenle plan, derin kazma ve temel Mesih’le ve Ruh’la Yaratan’a doğru çıkılan yolculuğun kapı noktasıdır.

3.Taşı Yontma-Bir plan dahilinde, derin kazma sonucu ulaşılan temel üzerine şimdi inşa edilecek olan manevi mabettir. Mesih’te biçimlenmedir. Bütün bu mecazi ifadeler hep insanın içselliğinde “kendi için alma arzusundan” o yüceler Yücesi’ne benzerliğe dönüşüm ve değişimde “karşılıksız veren olma” arzusuna yeniden doğması ile insanın Yaratan’a suret olma yolculuğu anlatılmakta ve insana insan-ı kamilde esas yaratılış amacında bir insan olmasının gerekliliği anlatılmakta ve bunun yolu gösterilmektedir. Bu yol mananın inşasıdır. Bu YOL’a acılar yolundan mana yoluna Ruh’un içte ışıması ile Mesih’i edinerek çıkmak demektir. YOL’a çıkmak YOL’u içe almak ve YOL’la bütünleşerek YOL olmak demektir. İşte bu inşaat için taş çök önemlidir. Çünkü inşaa için öncelikle hamtaşların yontulması ve küptaş haline getirilmesi esastır. Ama daha sonra bu küptaşlarında diri taşa dönüşüp değişmesi ve esas “köşe taşı” üzerinde binanın inşasında yavaş yavaş, sıra sıra yerini alması gerekmektedir. Her taş önemlidir. Bu nedenle yazılar Mesih İsa’yı köşe taşı olarak ortaya koymaktadır. Efendimiz kendisine ilişkin benzetmede “Bu taşın üzerine düşen, paramparça olacak, taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek” –Mt.21:44 demektedir. Bu aslında kendisinin manevi mabetteki yerini ve önemini açıkça vurgulamaktadır. Mesih’in köşe taşı olduğu bu yapıda  “ O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın”- 1.Pet.2:5 ifadesinde de belirtildiği gibi YOL’a talebe “mana yolu” yolcuları Mesih talebeleri de “diri taşlar” olarak “yücelik ve erdemle” çağrılmışlardır. Kısacası her bir talebe ham taşını Mesih’e göre şekillendirerek Mesihi seviyede ortaya çıkan “suret mabedinde” önce küp taş olmak kaydı ile en son noktada köşe taşının dengesinde diri taş olarak yerini almış olacaktır. Bu bir Mesih’te Ruh’la hamlıkta başlanılmış mana yolculuğunun pişme sonucunda yanmaya yani tam olmaya doğru hareketlilik halidir. Yaşamda “bol yaşamı” edinme ve gönenme sürecidir. 1.Petrus 2:2’de yer alan  “yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Yaratan sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz” sözleri de bu duruma işaret etmektedir.