• https://api.whatsapp.com/send?phone=+90 552 719 10 00
  • https://www.instagram.com/allsaintsmoda/
  • https://www.youtube.com/channel/UCU0zOa2TN4U48OG6aY5w8zA

ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
Kilisemiz 1878 yılında inşa edilmiştir. Bir Anglikan kilisesidir. Günümüzde cemaatini, çoğunluğu Kadıköylü Türk Hristiyan vatandaşları oluşturmaktadır. İbadet dili Türkçedir. Kültür ve sanat etkinlikleri için de kapılarımız her zaman halkımıza açıktır.
DÜĞÜN & KONSER ORGANİZASYON
Akustik Düzeninde, Konser, Resital, Düğün için bizim ile iletişime geçiniz.
KELAMDAN DAMLALAR
“Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.” ‭‭2.TİMOTEOS‬ ‭2:16‬ ‭ Çoğu zaman o kadar boş sözlerle vakit geçiriyoruz ki, hatta bazen kendi içselliğimizi kendi sözlermizle etkiliyor ve bozuyoruz. Bu oruç ve alçalış döneminde belki bu konuda bile oruca girmek bize büyük bereketleri de beraberinde getirecektir.
KİLİSE TAKVİMİ
Kilise Takvimi Alçalış Dönemi Paskalya'nın Beşinci Pazarı * Elçiler'in İşleri 11:1-16 - * Mezmurlar 67 - * Vahiy 21:9-14, 21-27 - * Yuhanna 16:23-33 - * Beyaz Renk Dönemi
İBADET VE ZİYARET
İbadet ve ziyaret Kelam ve Şükran Ayini Her Pazar 11.00-12.15 arasındadır. İbadet ve ziyaret dışı görüşme talebi için randevu alınması gereklidir. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN.

All Saints Moda Derneği 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Bağışçı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Moda, Yusuf Kamil Paşa sok. No.8 Kadıköy-İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Moda All Saints Derneği (“Dernek”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. 

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel veriler Dernek tarafından bağış çalışmalarını yürütmek ve bu doğrultuda gerektiğinde ve/veya teşekkür, tebrik, tanıtım, bilgilendirme ve duyuru amacıyla sizinle iletişime geçebilmek, yapılan bağışlara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlemek, söz konusu evrakları sizinle paylaşmak, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi, bağış çalışmalarının geliştirilmesi, Dernekimizin faaliyetlerinden ve/veya etkinliklerinden sizi haberdar etmek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen veya zorunlu kılınan diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, Dernekimiz tarafından destek aldığımız danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Dernekimizin faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılmaktadır.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kişisel veriler, Dernek tarafından Dernek içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak hukuk kuralları çerçevesinde tarafınızca Dernekimize ait internet sitesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (a) hükmü kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (f) hükmü kapsamında sizlerin de temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek şartıyla Dernek’in meşru menfaatinin sağlanması, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca gerektiği hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Dernek’e başvurarak, kişisel verilerinizin/çocuğunuzun kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizde yer alan  All Saints Moda Derneği Kişisel Veriler Koruma web Sayfası adresinden ulaşabileceğiniz Darüşşafaka Derneki Başvuru Formu’nu doldurarak “Moda, Yusuf Kamil Paşa sok. No.8 Kadıköy-İstanbul  adresine yahut info@allsaintsmoda.net adresine kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Dernek olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Dernek talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Dernek nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Yürürlülük Tarihi: 17.08.2020
Revizyon No/Tarih: 02/30.09.2020
Doküman No: FR.02.073