MESİH TALEBESİ OLMAK

 

1.İki yol

İnsan içselliği için iki yol vardır. Mana yolu ya da acılar yolu. Mana yolu, karşılıksızlık ilkesinde verme arzusunun etkin olduğu yoldur. Acılar yolu ise, kişinin kendi çıkarı için alma arzusunun etkin olduğu yoldur. Dindar olmak bir kişinin "mana yolunda" olduğuna işaret değildir. Sevgi ve ihsan O'lan Yüceler Yücesine suret olma yolunda kişinin karşılıksızlık ilkesinde veren olmaya dönüşüp değişmesi kişinin "mana yolunda" olduğuna işarettir. 

 

2.Hedefi vuramama

Çıkar için alma yolundaki insan dindar da olsa kendi egosunun kölesidir. Madde ile sınırlıdır. Suretsiz O'lana suret olmak üzere yaratılmış olma gayesinde hareket edemez. Dolayısı ile "hedefi vuramaz". Mesihte insanlığa açıklanan "dönüşüm ve değişim" müjdesi insanı yaratılma gayesine taşımak için insanlığa "YOL" olmuştur. Bu Yol için Mesih İsa'da diri Kelam, Nurdan Nur olarak bizle bütünleşip insanı dönüştürüp değiştirmek için "kendisini feda etmiştir".

 

3.Talebe olmak

 

Bu iki yoldan biri olan ve "acılar yolunda" yürüyen insan Mesih'le insanlığa sunulan "dönüşüm-değişim" müjdesini yüreğine almakla "mana yoluna" girer. Mesih İsa'yı ve Müjdesini yürekte açan bu kişi Kutsal Ruh'un doluluğunda yepyeni bir yaşama kararlı adımlarla yürümeye başlar. O artık hedefi vuramayan bir kişi olmaktan yaratılış gayesine dönüşüp değişendir. Bu yeni doğuş yaşamı Mesih'te ve Ruh'da Işıklar Babasından suret olmayı talep eden bir yaşamdır. Mesih İsa'da Ruh'la yepyeni bir yaşama doğanlar artık Işığa talebe olmuşlardır. 

 

4.Yaratana yürümek

Yüreğin ve yaşamın dönüşüm ve değişmesinin sürekliliği talebenin "yeni yaşamı" gerçekten talep edip içselliğine edinmesi ile söz konusudur. Bunun için Mesih'i seviyesini yaşama indirgemek için talebenin bazı yaşam pratiklerini yaşamına indirgemesi gerekmektedir. Bu yaşam pratiklerini şöyle özetlemek mümkündür; 

4.1. Yeni yaşamı birlikte gönenebileceği ve Ruh'ta ve gerçekte ibadet edebileceği bir "mana gurubu" (kilise ya da kelam gurubu) bulmalıdır.

4..2. Yeni yaşamı yaşamına indirgemesine yardımcı olacak ve mana konularında güvenebileceği bir mana rehberi (Kelam öğretmeni, Pastör, diyakon) edinmelidir.

4.3. Kelam ve mana üzerinde esaslı bir çalışma yapabilmek için güvenilir kaynaklara ulaşmalıdır. 

4..4. Ruhsal ve Sembolik sakramentlerin esas anlamlarını bilmek kaydı ile "Vaftiz-Sudan geçme" ve "Evkaristiya-Şükran sofrası" gibi sakramentleri yerine getirmelidir. 

4.5. Mesih İsa'nın yaşamında duaya verdiği önemi hep göz önünde bulundurarak özellikle Sabah, Öğlen ve Akşam dualarına elden geldiğince önem vermeli, diğer Mesih talebeleri ile bir arada "Kelam ve Şükran İbadetlerine" yine elden geldiğince katılım göstermelidir.